HG3320ES 2000W Temperatura sanly ekrany bilen özleşdirilip bilinýän göçme ýylylyk ýaragy

Gysga düşündiriş:

Howpsuz we ýokary öndürijilikli gural ýasaýarys, ýylylyk ýaragy we naprýa testeniýe synagy we ş.m. önümleri ygtybarly we gowy öndürijilik bilen üpjün edýäris.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

fotobank (22)

Senagat ýylylyk ýaragynyň aýratynlyklary

LCD displeýli ýylylyk ýaragy belli bir temperaturany we ýeliň tizligini görkezip biler we dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin düwmeleriň üsti bilen temperaturany we ýeliň tizligini sazlap biler.
Kuwwatly ýat funksiýasy, açylanda ýylylyk ýaragynyň ozal kesgitlän asyl temperaturasyny gönüden-göni görkezip biljekdigini we temperaturany täzeden kesgitlemegiň zerur däldigini görkezýär.
Elektrik toguny gijikdirmek funksiýasy, gyzgyn howa ýaragyny uzak ömrüňi goramak üçin gyzgyn howa ýaragynyň 15 sekuntdan soň awtomatiki öçüp biljekdigini görkezýär.
Beýleki ýylylyk ýaragy bilen tapawutlanýar, iki faýl wyklýuçatel dizaýnymyz ikisi hem temperaturany sazlap bilýär, birinji faýl sazlamasyny 100 ℃ 450 ℃, ikinji faýl sazlamasyny 450 ℃ 650 includes öz içine alýar.

fotobank (23)

Näme üçin bizi saýlamaly?

TAKGIKO-da Harby derejeli önümçilik prosesi, ýokary hilli material we berk hil gözegçiligi bar, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ygtybarly we ygtybarly önümleri üpjün edýär.

fotobank (24)

Biz näme edýäris

Howpsuz we ýokary öndürijilikli gural ýasaýarys, ýylylyk ýaragy we naprýa testeniýe synagy we ş.m. önümleri ygtybarly we gowy öndürijilik bilen üpjün edýäris.

fotobank (25)
fotobank (26)
fotobank (27)

Näme üçin displeýli TAKGIKO senagat ýylylyk ýaragyny saýlamaly?

Bazardaky meňzeş önümler bilen tapawutlanýan plastmassa kebşirleýji ýylylyk ýaragynyň hilini ýokarlandyrmak üçin ýokary tehnologiýany saýladyk.
Biziň markamyz hasaba alyndy we kompaniýamyzyň esasy maksady iň ýokary hilli we ulanyjydyr, şonuň üçin önümi satyn almakdan gorkmaň.
Işi we durmuşy amatly we täsirli edýär!

Theüýtgeýän temp ýylylyk ýaragyLCD displeý bilen işiň netijeliligini çalt ýokarlandyrýan düwme arkaly temperaturany we ýeliň tizligini sazlap bolýar.

Thesazlap boljak ýylylyk ýaragy3-5 sekuntda 1200 ℉ (650 to) çenli bolup biler, garaşmagyň wagtyny azaldar we işlemegiň netijeliligini ýokarlandyrar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň