Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Gözleg we ösüş we dizaýn.

1. Müşderiniň nyşany bilen OEM edip bilersiňizmi?

Hawa

2. Önümiň täze galyndysyny näçe wagtlap başlamaly?

TO üçin 60 gün gerek we ähli önümçiligi 90 günüň içinde tamamlamaly.

Taslama

Haýsy şahadatnamalary berip bileris?

UL, CE, RoHS, ISO

Önümçilik

1. Gurluşyň wagty näçe?

20-30 gün.

2. OEM öndürmek üçin haýsydyr bir MOQ?

500. OEM MOQ 500pc.

Hil barlagy

Önümleriň geçiş bahasy nähili?Muňa nädip ýetmeli?

Önümlerimiziň geçiş derejesi 99% -den ýokary.22 ýyllyk önümçilik tejribämiz, önümleriň hilini üpjün etmek üçin hil gözegçilik ulgamynyň doly ugry we prosesi bar.

Bazar we marka

1. Bizi nädip tapmaly?

Bizi Google, Alibaba, Made in China, Facebook, Linkedin sosial platformasy we web sahypasynda tapyp bilersiňiz.

2. Siziň öz markaňyz barmy?

Hawa, biziň TGK markamyz Hytaýda we bütin dünýäde meşhur marka.

Aragatnaşyk wagty

Ofisiňiziň açyk wagty näme?

9: 00-18: 30 Pekin wagty 9: 00-18: 30

Hyzmat

OEM we ODM hyzmaty

Zawod OEM we ODM önümçiligini kabul edýär we önümiň hilini üpjün etmek üçin bäş basgançakly hil barlagyndan geçýäris.

Gaplamak, reňk, logotip, gapdal stiker, gollanma, wilka görnüşi, güýç adapteri we ş.m. kabul ediň

Kompaniýa we topar

1. TGK ýylylyk ýaraglary meýdançasynyň arasynda nähili?

TGK markamyz, ýylylyk ýaraglary pudagynyň başynda durýar.

2. Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz zawod söwda kompaniýasy.

3. Satuw bölüminiň öndürijilik bahalary haýsylar?

Öndürijilik ölçegleri we müşderini kanagatlandyrmak

4. Kompaniýaňyz, müşderiňiziň maglumatlaryny nädip gizlin saklaýar?

Müşderilerimiziň maglumatlaryny gaty gizlin saklaýarys

5. Şereketiňizde önüm jogapkärçiligini ätiýaçlandyryş barmy?

Adam däl problema önümleriniň zaýalanmagy üçin jogapkärçilik çekip bileris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?