Biz hakda

Iş artykmaçlygy

Şençzhenen Takgiko Technology Co., Ltd.

Garaşsyz gözleg we ösüş mümkinçilikleri bolan üç gözleg we ösüş topary bar.Zawodymyz OEM we ODM önümçiligini kabul edýär we önümiň hilini üpjün etmek üçin bäş basgançakly hil barlagyndan geçýäris.

Biz kim?

Döredijimiz 1990-njy ýyldan bäri apparat pudagynda işe başlady we 2000-nji ýylda apparat gurallary söwda kompaniýasyna başlady, zawodymyz 2009-njy ýylda Şençzhenen şäherinde, 75000 inedördül metrlik senagat parkymyz 2014-nji ýylda Jieyangda, Şençzhenen Takgiko senagat parkynda döredildi. 2017-nji ýyl we 2022-nji ýylda ýarym awtomatiki önümçilik ukybymyz bar.

32 ýyllyk ösüşden soň, TGK Hytaýda belli marka boldy, ýylylyk ýarag önümlerimiz Hytaý bazaryndaky paýynyň 85% -ini eýýäm eýeleýär.

qunshi (2)
qunshi (1)

Biz näme edýäris?

Elektrik ýyladyş gurallaryny, kebşirleýiş gurallaryny we elektrik gurallaryny öndürmäge we söwda etmäge üns berýäris.Heatylylyk ýaragy, plastmassa kebşirleýiş ýaragy, lehim stansiýasy, gaýtadan işleýän stansiýa, çotga elektrik tornavida we çotgasyz elektrik otweri ýaly 60-dan gowrak model bar.

Önümimiziň ulanylyşy elektrik zawody, bezeg, awtoulag hyzmaty, gaplamak, elektronika, metal gaýtadan işlemek, egin-eşik we beýleki köp sanly pudaklarda.Önümler we tehnologiýalar milli patentleri aldy we CE we RoHS şahadatnamalary bilen tassyklandy.

32 (ARYL)

1990-njy ýyldan bäri

300+ (3 TEAM R&D)

Işgärleriň sany

75000 (SQUARE METERS)

Zawod binasy

20,000,000 (ABŞ dollary)

Satuw girdejisi 2020-nji ýylda

Akylly zawod • Akylly ussahana

Takgiko soňky onýyllyklaryň dowamynda akylly önümçiligiň bazar talaplaryna oňyn jogap berdi.Senagatyň içerki çeşmelerini birleşdiriň we akylly ussahanany dolandyrmak çözgütlerini döretmek üçin maglumat tehnologiýasyny birleşdiriň.Akylly önümçilige ýeten wagtyňyzda, hakyky önümçilik maglumatlary yzarlamak, real wagt üýtgemegi, real wagt gözegçiligi, önümiň hilini we gowşuryş wagtyny gowulaşdyrmak, has amatly dolandyryş getirmek bilen adam gatyşmagyny kem-kemden azaldar.

wusnkd (2)
wusnkd (1)

Takgiko elmydama “ahlaga gönükdirilen, hil taýdan ilki” iş bahasyna eýerýär.

Bütewiligi we hili biznes ýörelgeleriniň üstünde goýýarys.

Hytaýda, TGK-da 2000-den gowrak awtonom paýlaýjy bar we kämillik ýaşyna ýeten marketing we hyzmat toruny gurýar.

TGK Hytaýda belli gural önümçiligine öwrüldi we halkara bazaryna çykdy we has köp hyzmatdaş bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýar.

Müşderilerimiziň käbiri

Müşderilerimizden köp ajaýyp teswirler aldyk.

Önümimiziň hili barada näme aýdyp bilersiňiz?

Önümlerimiziň hemmesi bäş basgançakly hil barlagyndan geçdi, iberilmezden ozal ýene bir önüm barlanylýar

Gurşun wagty näçe wagt?

Ilkinji gezek 35 gün we aşakdaky sargytlarda 20-25 gün gerek bolar.

Satuwdan soň syýasaty?

Satuwdan soňky meseleleri çözmek üçin bölekleri çalyşarys.Şeýle hem, onlaýn abatlaýyş öwrediş görkezmelerini berýäris.