SR8586 1 60W gyzgyn howa ýarag satýan stansiýada 2

Gysga düşündiriş:

Köne modelden çalyşmak we gurmak has aňsat gyzgyn howa ýaragy tutawajyny ulanýarys.

Adamlaşdyrylan dizaýn we has owadan görnüşi bilen demir ujy çukurlary we galaýy asma gaplary goşduk.

Dürli sebitlerde temperaturany görkezmegiň zerurlyklaryna laýyklaşdyrylan we kommutasiýa ýönekeý we amatly.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Giriş naprýa .eniýesi AC220V
Bahalandyrylan güýç 700W + 60W
Howa akymy 120L / min
Temperatura diapazony 00-480ºC, sanly displeý, düwmäni sazlamak
Atingyladyş wagty Adaty temperatura 350ºC <45 sekuntda ýokarlanýar
Temperaturanyň durnukly gymmaty ± 5ºC
Temperaturanyň gyşarmagy ± 10ºC CAL deşik inçe sazlamak Kalibrlemäniň temperaturasy
Demir ujuny ýer potensialyna lehimlemek <2mV
Grounderiň garşysyna garşylyk <2Ω
Set şnurunyň spesifikasiýasy 3Px0.5mm²x1.6m Önüm goşulmasy
Desoldering tutawaç siminiň spesifikasiýasy 8 ýadro daşky silikon içki material, uzynlygy 1,2 metr
Lehim stansiýasy sim spesifikasiýasy 5 ýadro daşky silikon içki material, uzynlygy 1,2 metr
Desoldering stansiýa tutawajy 858 ýörite tutawaç
Adaty burun: nurbat tokly, aýratynlyklary: 5 8 12mm
Lehim stansiýasy tutawajy TGK-907 (TGK-900M-B burun)
Atingyladyş ýadrosy 858 ýörite ýyladyş ýadrosy (mika ýaý)
Transformator Arassa mis transformator
Zynjyryň gurluşy MCU gözegçilik PID temperatura gözegçiligi
Aýratynlyk LED sanly displeý, bir seredişde düşnükli, dolandyrmak aňsat
Nädogry öz-özüni barlamak Gyzdyryjy, LED ekrany görkezmek haýyşy
Speedokary tizlikli çotgasyz fanaty, ýokary güýçli ýyladyş ýadrosyny, uly howa göwrümini, ýumşak howa rozetkasyny we çalt gyzdyrmagy kabul ediň
Garaşma sowadyş funksiýasy (uky), ömri ep-esli uzaldýar
Surfaceerüsti gurnama bölekleri üçin desolizasiýa we hemişelik temperatura lehimleme stansiýasy bar

Aýratynlyklary

Old Köne modelden has çalyşmak we gurmak has aňsat gyzgyn howa ýaragy tutawajyny ulanýarys.

Iron Adamlaşdyrylan dizaýn we has owadan görnüşi bilen demir ujy çukurlary we galaýy asma gaplary goşduk.

Different Dürli sebitlerde temperaturany görkezmegiň zerurlyklaryna laýyklykda ýörite işlenip düzülendir we kommutasiýa ýönekeý we amatlydyr.

Fan Janköýer tizligi kesgitlemegi ýokarlandyrýar.Näsazlyk bar bolsa, janköýer gyzgyn howa tutawajyny goramak üçin ýylylygy awtomatiki usulda bes eder.Bu dizaýn howpsuzlyk faktoryny ýokarlandyrýar.

Ind Induksiýa ulgamy bolan gyzgyn howa tutawajy, eger gyzgyn howa tutawajy ýaýyň üstünde goýulsa, awtomatiki sowar we ýanynda durar.Gyzgyn howa tutawajyny alyň, temperatura awtomatiki ýokarlanar.

1 lehim stansiýasynda 2-iň önüm aýratynlyklary

1. Öz-özüňi kesgitlemek funksiýasynyň şowsuzlygy.

2. Kiçijik iş meýdançasyny eýeleýän, ykjam, çydamly we owadan iki-birkemsiz kombinasiýa.

3. Iş temperaturasynyň we iş ýagdaýynyň sanly görkezilişini we amatly we duýgur açar wyklýuçatelini arassalaň.

4. Köpugurly integrirlenen desoldering hyzmat ediş ulgamyny döretmek üçin gyzgyn howany desoldering stansiýasyny we elektrik kebşirleýiş stansiýasyny kabul ediň.

5. Gyzgyn howa ýaragy ýokary güýç, çalt ýyladyş, ýumşak howa çykaryjy we uly howa göwrümine eýe, bu gurşunsyz desoldering amallary üçin örän amatly.

6. San dolandyryş düwmeleri dürli howanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin gyzgyn howanyň temperaturasyny we lehim stansiýasynyň temperaturasyny yzygiderli sazlaýar.

7. Lehim stansiýasynyň ýyladyş elementi pes woltly tok bilen üpjün edilýär, bu duýgur enjamlaryň we işçileriň howpsuzlygyny netijeli gorap biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň