Kuwwat gurallary PS415 Elektrik üpjünçiligi bilen doly awtomatiki elektrik tornavida

Gysga düşündiriş:

Elektrik tornavida, tork gulplananda, awtomatiki usulda hereket eder, hereketlendirijiniň güýji awtomatiki öçer we elektrik tornavida işlemegini bes eder.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Haryt ady Kuwwat gurallary Senagat elektrik tornavida
Giriş naprýa .eniýesi AC100-240V
Bahalandyrylan güýç 35W
Kuwwatly adapter EP860E
Tork aralygy 0,5-3.5n * m
Tork sazlamak usuly Düzeltmek ýeňini sazlamak (ýokary ulalýar, aşak kiçelýär)
Aýlanma diapazony 900-1350rpm
Tizligi sazlamak usuly Kuwwatly adapteriň düwmesini öwrüp
Interfeýs GB 3 wilka
DC kabel aýratynlyklary 3Px0.5mm²x1.8m
Set şnurunyň aýratynlyklary 3Px0.5mm²x0.5m
Başlamak usuly Başlamak üçin gyzyl leňri basyň, durmak üçin goýberiň
Ugur wyklýuçateli Üçünji dişli (ýokary: ters; orta: durmak; aşak: öňe)
Toparyň ululygy Thli TGK φ6 ýel partiýalary (6.35mm altyburçlyk) spesifikasiýa partiýalary bilen gabat gelýär
Topar gurmak Gulp ýeňini basyň, kartoçkanyň ýerini partiýanyň burnuna deňleşdiriň, gulp ýeňini boşadyň
Motor 555 motor (tekiz mil)
  Tork bellenen bahasyna ýetende, hereketlendiriji aýlanmagyny bes edýär we nurbatyň süýşmeginiň öňüni alýar
Esasy aýratynlygy Ergonomiki tutawaç, saklamak üçin amatly, uzak möhletli iş wagtynda ýadawlyk ýok
Diňe wagt we güýji tygşytlaýan we netijeliligi ýokarlandyrýan başlangyç wyklýuçateline degiň
Tork kiçijikden ulusyna ädimsiz sazlanýar we tork takyk
Üç tizlikli ugrukdyryjy, nurbatlary aýyrmak we berkitmek aňsat, amatly we çalt

TGK PS seriýaly elektrik nurbat sürüjisi

Elektrik tornavida PS seriýasy Akylly seriýa öndürijiligi:

1. Hasap seriýaly täze akylly elektrik tornavida, LED hasaplaýjy we tornavida.Işlemek aňsat, önümçilik liniýasynda amatly ulanylýar we berkidiji nurbatlaryň sanyny we işleýiş hilini netijeli dolandyrýar.

2. Işçi üçin saýlama tertibini kabul etmek, iş zerurlyklaryna görä doly funksiýany düzmek we berkidiji nurbatlaryň takyklygyny barlamak we ýalňyşlykdan gaça durmak aňsat.

3. performanceokary öndürijilikli pes woltly çotgasyz hereketlendiriji ulanylýar we tozan, pes ses we çydamlylyk öndürmeýär, Bejeriş zerur däl.

4. Aragatnaşyk däl wyklýuçatel, önümi ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygy bolmadyk dowamly ömri üpjün etmek üçin ulanylýar.

Ergonomiki ululyk, ýokary temperatura çydamly, gowşak yrgyldy, gowy tutmak, täze görnüş, ýeňil agram, ýadawlyksyz uzak wagtlap işlemek aňsat, netijeliligi ýokarlandyrýar.

5. Torkuň ýokary takyklygy, basgançakly az tork sazlamak, ýönekeý işlemek bilen, adatça elektrik we elektron ýyldyrym önümleri, öý enjamlary, oýunjaklar, kompýuter / telefon / sagat esbaplary we beýleki gaýtadan işlemek we ýygnamak amallary üçin ulanylyp bilner.

6.Kertifikasiýa: CE, CCC we ROHS

0000_01
0000_09
0000_06

Biziň artykmaçlygymyz:

1. Uzak ömri, mugt hyzmat etmek, päsgelçilik ýok, pes ses, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, ekologiýa taýdan arassa we energiýa täsirli.

2. uglerod çotgasy bilen ýokary öndürijilikli, güýçli, DC hereketlendirijisini kabul ediň.10 million gezek howpsuzlyk synagyndan geçdi, takyk burulma, berk we çydamly.

3. Burma signalynyň çykyşy (Bellenen burulma bahasyna ýetende signalyň çykyşy togtadylýar, nurbat sürüjisi awtomatiki ýagdaýda saklanýar, önümi zaýalanmakdan goraýar, nurbat ýok.

4. El bilen işlemek üçin, esasanam önümçilik gurnama liniýalary üçin amatly.

5. Esasan kompýuter, aragatnaşyk önümleri, tor önümleri, ak sanly enjam, awtoulag elektronikasy we ş.m. ýaly 3C, 4C önümleri üçin ulanylýar.

6. Taýwana ajaýyp önümçilik tehnologiýasy, hiliň kepili, takyk senagat berkidiji gural.
TGK saýlasaňyz, diňe önümleri däl, has gowy hyzmaty we has gowy iş tertibini hem alarsyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň