TGK Power Tools PC Series ýarym awtomatiki elektrik nurbat sürüjisi

Gysga düşündiriş:

Elektrik tornavida, tork gulplananda, awtomatiki usulda hereket eder, hereketlendirijiniň güýji awtomatiki öçer we elektrik tornavida işlemegini bes eder.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Haryt ady Kuwwat gurallary Senagat elektrik tornavida
Giriş naprýa .eniýesi AC100-240V
Bahalandyrylan güýç 35W
Kuwwatly adapter EP860E
Tork aralygy 0,5-3.5n * m
Tork sazlamak usuly Düzeltmek ýeňini sazlamak (ýokary ulalýar, aşak kiçelýär)
Aýlanma diapazony 900-1350rpm
Tizligi sazlamak usuly Kuwwatly adapteriň düwmesini öwrüp
Interfeýs GB 3 wilka
DC kabel aýratynlyklary 3Px0.5mm²x1.8m
Set şnurunyň aýratynlyklary 3Px0.5mm²x0.5m
Başlamak usuly Başlamak üçin gyzyl leňri basyň, durmak üçin goýberiň
Ugur wyklýuçateli Üçünji dişli (ýokary: ters; orta: durmak; aşak: öňe)
Toparyň ululygy Thli TGK φ6 ýel partiýalary (6.35mm altyburçlyk) spesifikasiýa partiýalary bilen gabat gelýär
Topar gurmak Gulp ýeňini basyň, kartoçkanyň ýerini partiýanyň burnuna deňleşdiriň, gulp ýeňini boşadyň
Motor 555 motor (tekiz mil)
  Tork bellenen bahasyna ýetende, hereketlendiriji aýlanmagyny bes edýär we nurbatyň süýşmeginiň öňüni alýar
Esasy aýratynlygy Ergonomiki tutawaç, saklamak üçin amatly, uzak möhletli iş wagtynda ýadawlyk ýok
Diňe wagt we güýji tygşytlaýan we netijeliligi ýokarlandyrýan başlangyç wyklýuçateline degiň
Tork kiçijikden ulusyna ädimsiz sazlanýar we tork takyk
Üç tizlikli ugrukdyryjy, nurbatlary aýyrmak we berkitmek aňsat, amatly we çalt
0000_04

TGK PS seriýaly elektrik nurbat sürüjisi

Pes yrgyldy, ses we elektromagnit päsgelçilik, daşky gurşaw islegine laýyk gelýär, esasanam tozansyz iş otagy üçin.

Içki duralga enjamy magnit induksiýa ulgamyny kabul edýär, ýokary duýgurlyga, gysga tormozlamaga, pes täsir güýjüne eýe we uzak wagtlap ulanylandan soň döwmek aňsat däl.

Iň täze elektrik üpjünçiligi dizaýny, gaty ýeňil we ykjam, 110-220V naprýa .eniýe laýyk gelýär

Üç ýadroly şnur, gatylyga garşy funksiýa we uzak ömür aýratynlygy bolan kremniy materialy kabul edýär

Tork sazlamasy gaty takyk, jübi telefony, sanly kamera we beýleki ýokary takyklykly elektrik önümleri üçin amatly

Görnüşi ergonomika laýyklykda işlenip düzüldi, gabyk birinji derejeli kompýuter materiallaryndan ýasaldy, kiçijik göwrümli, ýeňil agramly, täsirine garşylykly, işçi uzak wagtlap ulanandan soň ýadamaz, iş netijeliligi ýokarlanýar gaty köp

0000_09
0000_06

Biziň artykmaçlygymyz:

1. Uzak ömri, mugt hyzmat etmek, päsgelçilik ýok, pes ses, pes temperaturanyň ýokarlanmagy, ekologiýa taýdan arassa we energiýa täsirli.

2. uglerod çotgasy bilen ýokary öndürijilikli, güýçli, DC hereketlendirijisini kabul ediň.10 million gezek howpsuzlyk synagyndan geçdi, takyk burulma, berk we çydamly.

3. Burma signalynyň çykyşy (Bellenen burulma bahasyna ýetende signalyň çykyşy togtadylýar, nurbat sürüjisi awtomatiki ýagdaýda saklanýar, önümi zaýalanmakdan goraýar, nurbat ýok.

4. El bilen işlemek üçin, esasanam önümçilik gurnama liniýalary üçin amatly.

5. Esasan kompýuter, aragatnaşyk önümleri, tor önümleri, ak sanly enjam, awtoulag elektronikasy we ş.m. ýaly 3C, 4C önümleri üçin ulanylýar.

6. Taýwana ajaýyp önümçilik tehnologiýasy, hiliň kepili, takyk senagat berkidiji gural.
TGK saýlasaňyz, diňe önümleri däl, has gowy hyzmaty we has gowy iş tertibini hem alarsyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň