Suw geçiriji üçin ýylylyk ýaraglaryny ulanmak

Suw geçiriji pudagy giriş bilen uly peýda gördiofplastmassa kebşirleýji ýylylyk ýaragy.Bu ykjam we peýdaly gural, işini has aňsatlaşdyrýan suw geçiriji üçin gaty zerur boldy.Heatylylyk ýaragynyň berýän peýdalarynyň sany gaty köp, şonuň üçin suw geçirijisini işletmek we bejermek üçin giňden ulanylýar.

ýylylyk ýaragy-saç-guradyjy-1

Theüýtgeýän temperatura ýylylyk ýaragysanitar-tehniki liniýalary has ýönekeýleşdirýän we zerur birleşmeleriň sanyny azaldýan PVX turbalaryny egmek prosesini çaltlaşdyrýar.Adatça tirsek suw geçiriji tarapyndan her burçda goşulmalydy, ýöne indi ýylylyk ýaragy we ýörite sim rulony bilen PVC turbasy islenýän burça laýyk aňsatlyk bilen egilip bilner.

PVC ýelimini ulanmak, häzirki döwürde az sanly tarapyndan saýlanan görnüşsenagat gyzgyn howa ýaragyişi has çalt we aňsatlaşdyrýar we güýçlendirýär.Suw geçirijiler ýelimlenen bogunlardan suw akmagyna garaşmazlygyň artykmaçlygyndan başga-da, bogun ýasamak üçin ulanylýan adaty ýelimleriň we arassalaýjylaryň köpüsiniň öndürýän ýelmeýän bulaşyklygynyň ýoklugyna-da baha berýärler.

10-14 habar

Turbageçirijidäki bogunlary düýbünden ýok edip bolmaýar, käwagt zerur bolýar, ýönegöçme gyzgyn howa ýaragysuw geçirijileriň başgaça ulanmaly boljak ysly ýelimlerini hökman çalyşdy.Heatylylyk ýaragy, şlangyň ýa-da turbanyň ujuny gyzdyrmak üçin ulanylýar, soňra bolsa birleşdirilen bölege itilýär.Gyzgyn plastmassanyň giňelmegi we gysylmagy, ony has berkitmäge hyzmat edýär.

ýylylyk ýaragy bilen boýag

Iş wagty: Noýabr-24-2022