Gyzgyn howa ýaragyny bilmeýän zatlaryňyz

Nämäniň nämedigini bilmeýänler üçinhünärmen ýylylyk ýaragyesasan, saç guradyjy ýaly görünýän enjam.Şeýle-de bolsa, bu enjam saç guradyjydan birnäçe esse gyzgyn howa akymyny urup biler.

nädip ulanmaly-ýylylyk ýaragy

Köp adamlar bu gyzgyn üfleýiş guralynyň, diwar kagyzlaryny döwmek, ýüzünden boýag çykarmak we beýlekiler ýaly öý bezemek işlerine kömek edip boljakdygyny eýýäm bilýärler.Fromokary temperaturaly howa asazlap boljak ýylylyk ýaragyDiwar kagyzlarynyň we boýaglaryň eräp başlamagy üçin gaty peýdaly, soň galan maddalary gyrmak üçin skrapper ulanyp bilersiňiz.

Penjiräni reňklemek bilen meşgullananyňyzda, bu gural tamamlaýjy hökmünde gaty amatly bolýar.Windowhli penjire filmiňiz awtoulagyňyzyň ähli penjirelerine ajaýyp gurlansoň, şol penjireleriň hersini partlaňtakyk ýylylyk ýaragyulagyňyzyň daşyndan.Bu, penjiräňizi reňklemek prosesiniň ajaýyp ýerine ýetirilmegini üpjün eder.

微 信 图片 _20220521175142

Heatylylyk ýaragy bilen edilip bilinjek başga zatlar bar, entek bilmersiňiz.Mata barlamak işini alyp barsaňyz,plastmassa gysgyçly ýylylyk ýaragyýeňilleşdirmek we has çalt guratmak üçin güýçli gural bolup biler.Käbir mata barlag görnüşleri ajaýyp netijäni almak üçin gowy guratma prosesini talap edýär we bu, adatça ekranlary gün şöhlesiniň aşagynda guradyp ýa-da ojakda goýup bolýar.Şeýle-de bolsa, gün ýeterlik ýalpyldawuk bolmasa, onuň ýerine ýylylyk ýaragyny ulanyp bilersiňiz.Çykyş burnuny materiala ýakyn goýmaň we yza we öňe süýşüriň, ýogsam ol ýanar.

ýylylyk ýaragy bilen boýag

Rememberatda saklamaly iň möhüm zat, ähli zatlary ýerine ýetireniňizde elmydama goşmaça seresap boluňköp maksatly ýylylyk ýaragysebäbi gaty yssy.Diňe näderejede yssydygyny size habar bermek üçin, ýakyn aralykda çykarylýan çilimiň öňünde açylmadyk çilimi goýup görüň we birden çilimiň bir minutda ýeňilleşjekdigine haýran galarsyňyz.


Iş wagty: Noýabr-08-2022