Güýç gurallary we howpsuzlyk çäreleri

Kuwwat gurallaryişçilere ep-esli amatlylyk we netijelilik beriň, ýöne olar hem iş üçin uly howp döredýär.Diňe el gurallary tejribesi bolan höwesjeňler üçin has köp howp bolsa-da, güýç gurallary köp iş ýerinde ýa-da öýde şikes döredip biler.Bularyň köpüsi, zerur iş üçin dogry guraly ulanmazlygyň ýa-da ýeterlik tejribäniň ýoklugynyň netijesidir.Ujypsyz derejede güýç gurallary netijesinde ýüze çykýan käbir umumy şikesler kesilmegi we gözüň şikeslenmegini öz içine alýar, ýöne has çynlakaý kesilmegi we çüýlenmegi hatda ulanylmagy netijesinde hem bolup biler.Elektrik matkasy, otwýortka ýa-da elektrik togy bolan islendik gural ulanylanda howpsuzlyk diýseň möhümdir.

ýylylyk ýaragy baradaky habar

Ilki bilen, iň möhüm howpsuzlyk çäresi hökmünde, dogry taýýarlyk görmeseňiz, gural ulanmaň.Geçmişde tornavida el guralyny ulananyňyz üçin awtomatiki usulda elektrik guralyny işledip bilersiňiz diýip pikir etmäň.Şonuň ýaly-da, dogry taýýarlyk we tejribäňiz bar bolsa-da, ulanmazdan ozal guraly gözden geçiriň.Bu ýitirilen ýa-da boş bölekleri barlamak, goragçyny barlamak, pyçagyň zerikli ýa-da gowşakdygyny barlamak, kesilen we döwülen beden we şnury barlamagy öz içine alýar.Mundan başga-da, işleýändigine we gyssagly ýagdaýda guralyň aňsat öçjekdigine göz ýetirmek üçin guraldaky öçürmek funksiýasyny we tok açarlaryny barlaň.

Gizlin, möhüm howpsuzlyk çäreleri, iş üçin dogry guralyňyzyň bardygyna göz ýetirýär.Kiçijik bir iş üçin uly gural ulanmaň, meselem, gowy kesmek üçin bir jübüt ýa-da iki taraplaýyn arra gerek.Gural işledilende-de degişli gorag geýiň.Munuň özi hemişe diýen ýaly göz we eşidiş goragyny öz içine alýar we bölejikleri döredýän gurallar bilen dem alyş goragy zerur bolup biler.Şonuň ýaly-da, tutulyp bilinjek köýnek, balak ýa-da şaý-sepler bolmazdan, degişli eşik geýiň.

ýylylyk ýaragy-saç-guradyjy-1

Işleýän wagtyňyz ähli güýç gurallary topraklanmaly ýa-da has takygy GFCI rozetkasyna dakylmaly.Mundan başga-da, güýç gurallaryny ulananyňyzda has köp şikes ýetmezligi üçin, gurallaryň töweregindäki iş meýdanyny doly arassalaň we tertipläň we guralyň şnurynyň kesilmeginiň ýa-da elektrik togunyň öňüni alyň.


Iş wagty: 13-2022-nji dekabry