Infragyzyl ýylylyk ýaragy bilen boýag aýyrmak

Hünärmenleriň köpüsi ajaýyp boýag işiniň açary taýýarlykdadygy bilen ylalaşýarlar.Bu taýýarlyk, häsiýetleri ýokarlandyrýan we öňki ýagdaýyna gaýtaryp berýän hiliň gutarmagyny üpjün etmek üçin agaç substratyna yza çekilmegini aňladýar.

ýylylyk ýaragy bilen boýag

Boýagy aýyrmagyň adaty usullary öz içine alýargüýç guraly ýylylyk ýaragy, çägelemek, syrdyrmak, zäherli we zäherli himiki maddalar we gum partlamagy;hemmesi zähmeti köp talap edýän we potensial zyýanly.Boýagy aýyrmagyň bu usullary üçin çykdajylar dürli-dürli bolýar we aşakdakylary öz içine almalydyr: materiallar we enjamlar;gurmak, ulanmak, garaşmak wagty we arassalamak bilen iş wagty üçin kömek pullary;işçilere, jaý eýelerine, daşky gurşawa we agaç üçin töwekgelçiligi azaltmak üçin zerur goşmaça çykdajylary ýatdan çykarmaň.Gymmat sesler;ähtimal.

Boýag aýrylanda başga bir möhüm pikir, islendik usulyň agaja edýän täsiri.Himiki maddalar tebigy rezinleri çykaryp, ýuwlandan ýa-da zyýansyzlandyrylandan soň hem agaçda galyndy goýup biler.Fromokary ýylylyk (600pC)elektrik ýylylyk ýaragyboýag pigmentini oduna gaýtaryp, şeýle hem ýakyp biler.Çäge we saç syrmak, ökde tehnik tarapyndan ýerine ýetirilmese, yz yzlaryny we hatda ysy yzlaryny galdyryp biler.Gum partlamagy hünärmenler tarapyndan edilmeli we agaja zeper ýetirip biler.

10-14 habar

Infragyzyl boýag kesmek, agaçdaky iň ýumşak prosesdir;esasanam köne, köne agaçlary gorap saklamak islenýän sanawlar üçin peýdalydyr.Infragyzyl ýylylyk agaja aralaşýar we ýaşartmak üçin agaçdaky tebigy galyndylary çekýär.Şeýle hem, agaja çümen boýagy ýa-da laklary has gowy gyrmaga mümkinçilik berýär.Heatylylyk agaçdaky çuňňur çyglylygy aýyrýar we çygly we kömelekleri zyýansyzlandyrýar.Şeýle-de bolsa, 200-300pC pes temperatura, ýanmak ýa-da odun tutmak howpuny azaldýar.

Windowy gysýan penjire filmi

Gorap saklaýanlar we sanalan emläk eýeleri, köplenç wagt tygşytlaýjy ädimleri, howpsuzlyk aýratynlyklary, daşky gurşawa pes täsiri, köne agaçdan peýdalanmagy we birnäçe gatlak aýrylanda has ýokary öndürijiligi üçin infragyzyl agaç kesmegiň bu görnüşi bilen gyzyklanýar.


Iş wagty: Noýabr-29-2022