Mini elektrik tornavida nädip saýlamaly?

Mini elektrik tornavida nädip saýlamaly?

1. Zerurlyklara görä dürli öý ýa-da hünär ulanylyşy.Mini elektrik tornavidanyň köpüsi hünärmenler üçin niýetlenendir.Satyn alanyňyzda, hünärmen we umumy öý kiçi elektrik tornavidalaryny tapawutlandyrmaly.Umuman alanyňda, hünärmen bilen umumy öý elektrik partiýasynyň arasyndaky tapawut güýçde, hünärmeniň iş ýüküni azaldyp biler ýaly, professional elektrik güýji has uludyr.Öý hojalygynyň umumy elektrik partiýasy in engineeringenerçilikde az we iş ýüki az.Elektrik partiýasynyň giriş güýji uly bolmaly däl.

2. Elektrik partiýasynyň daşky gaplamasy düşnükli bolmaly, zeper ýetmeli däl, plastmassa guty güýçli bolmaly we plastmassa gutynyň çelegi berk we berk bolmaly.

habarlar (4)

3. Daş görnüşikiçi elektrik tornavidareňkde birmeňzeş bolmaly.Plastmassa bölekleriniň üstünde açyk kölegeler we çukurlar ýok.Dyrnaklar ýa-da çişirilen yzlar bolmaly däldir.Daşarky bölekleriň arasyndaky gurnama gabat gelmezligi ≤0.5mm.Alýumin guýmalary kemçiliksiz tekiz we owadan.Enjamyň üstü ýagdan we tegmillerden ybarat bolmaly.Eliňiz bilen tutanyňyzda, wyklýuçateliň tutawajy tekiz bolmaly.Kabeliň uzynlygy, adatça, 2 metrden az bolmaly däldir.

4. Mini elektrik tornavida adynyň parametrleri CCC şahadatnamasyndakylara laýyk bolmaly.Öndürijiniň we öndürijiniň jikme-jik salgysy we aragatnaşyk maglumatlary görkezme gollanmasynda elýeterli bolmaly.Gözlenýän önümiň seriýa belgisi adyň ýa-da şahadatnamada bolmaly.

habarlar (5)

5. Elektrik tornavida ýygy-ýygydan ulanylmagy bilen adamlar durmuşynyň her bir ýerinde meşhur boldy.Tornavidanyň dürli görnüşleri, markalary we funksiýalary tükeniksiz ýüze çykýar.Deň däl hil bilen, satyn alanyňyzda öndürijiniň şahadatnamasyna we hiline üns bermek maslahat berilýär.Ulanyşda hiliň näsazlygynyň öňüni almak üçin önümiň hilini goramak üçin tejribe we taryhy bolan uly markany saýlamak iň gowusydyr.

Aboveokardakylar, gündelik ulanmak üçin otwýortka saýlamak tejribesi we teklipleri.Has köp soragyňyz bar bolsa, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.tgk@cntakgiko.cn


Iş wagty: Iýul-22-2022