Göçme ýylylyk ýaragynyň umumy ulanylýan meýdanlary.

habarlar (7)

Esasan köne reňkleri ýumşatmak üçin ulanylýartäjirçilik ýylylyk ýaragybeýleki ugurlarda-da täsinlikler döredýär.Güýçlilikde we temperaturada sazlanyp bilinýän gyzgyn howa akymynyň kömegi bilen täjirçilik ýylylyk ýaragy pes temperaturada gulpy eritmäge, üstüni guratmaga, ýelimleriň guradyş wagtyny gysgaltmaga, himiki amallary çaltlaşdyrmaga ýa-da ýeňilleşdirmek üçin demir böleklerini giňeltmäge mümkinçilik berýär. sökmek.

Şeýle hem bu gural köne ýelimleri aňsatlyk bilen gabyrlamaga ýa-da aýnanyň möhürleýjisini ýumşatmaga ýa-da kesmegi ýeňilleşdirmek üçin plastmassa plitalary ýumşatmaga mümkinçilik berýär.Ony nädip dogry ulanmalydygyny bilmeli.Indi, göçme ýylylyk ýaragyny ulanmagyň iň köp ýaýran ýerlerine göz aýlalyň.

1. Boýag guratmak - Boýagy çalt guratmak zerur bolsa, täjirçilik ýylylyk ýaragy bu işi ýerine ýetirer!Guradyjy boýaga tozan girmek howpy bar bolsa ýa-da adamlar oňa degip bilse, bu peýdalydyr.Boýagy tötänleýin ýakmaz ýaly, gaty ýakynlaşmazlyk üçin seresap boluň.

habarlar (3)
habarlar (8)

2. Doňdurylan turbalary eritmek - Turbanyň temperaturasyny gaty çalt ýokarlandyrmajakdygyňyzy anyklamak üçin turbalary ýuwaş-ýuwaşdan ýuwaşlyk bilen gyzdyryň, sebäbi buz eränsoň giňelýär we bu turba zeper ýetmegine sebäp bolup biler.Wagtyňyzy alsaňyz, bu suw ýene bir gezek akar.

3. Awtoulaglarda plastmassa bezegi dikeldiň - Geň, ýöne düýbünden dogry - bu wideony nädip edilendigini görmek üçin göçme ýylylyk ýaragy bilen awtoulag bejergisinde görüň.

4. ueselimleri we ýelimleri ýumşadyň - Söwda ýylylyk ýaragy, ýelimdäki temperaturany ýokarlandyrmak ýa-da aýyrmak üçin ýeterlik derejede ýumşatmak üçin ýelimdir.Köne stikerleri ýa-da bellikleri aýyrmak üçin amatly.WD-40 ýa-da DeSolvIt Sticky Stuff aýyryjy enjam bilen çalt ýelmeşip, süpüriň.

habarlar (1)

A.täjirçilik ýylylyk ýaragyboýaglary süpürmekden, eritmek turbalaryndan başlap, tok tagtasyny abatlamak we ulag serişdelerine çenli hemme zat üçin ulanylýan, has ýönekeý, ýöne geň galdyryjy çeýe gural.


Iş wagty: Iýul-22-2022