Senagat ýylylyk ýaragynyň ýerine saç guradyjy ulanyp bilersiňizmi?

Birmeňzeş görünýär, birmeňzeş ses berýär, hatda şol bir görnüşde işleýär.Saç guradyjy (hammam otagyňyzda ýa-da aşagynda ýaşaýan) esasy senagat ýylylyk ýaragy (garaageda ýa-da ýaşamaly) ýaly işlemegi mümkin diýip pikir etseňiz, bagyşlanyp bilersiňiz. gurallar toplumy).Galyberse-de, ikisinde-de elektroniki gyzdyrylan filamentleriň üstünden gyzgyn howany urýan hereketlendiriji janköýerleri bar.Bularyň ikisi hem ýokary / pes sazlamalar bilen dolandyrylýar.

Emma dopelgangerleriň ep-esli tapawudy bar - saç guradyjylar has ýokary sazlamalarynda 140F-e ýetip bilse-de, senagat ýylylyk ýaraglary has gyzyp biler. Ilki bilen goşa temperatura ýylylyk ýaragynyň temperatura diapazony 100-den 1300F aralygynda bolýar, şonuň üçin saç guradyjyňyzda senagat ýylylyk ýaraglary hakda pikir edip bilersiňiz, ýöne diňe turbo zarýadly we birnäçe sekunt täsir edenden soň ýüzüňize we saçyňyza uly zyýan ýetirip bilýän bolsa.

Esasy senagat ýylylyk ýaraglary, esasan, boýagy guratmak ýa-da aýyrmak, sowadyjyny eritmek ýa-da doňdurmaýan gulplar we suw turbalary üçin ulanylýar - 350F-den 1150F çenli ýylylygy talap edýän ähli meseleler.Has güýçli goşa temperatura ýylylyk ýaraglary, barlaghanada möhüm gural hökmünde görülýär, Prinston uniwersitetiniň Daşky gurşaw saglygy we howpsuzlygy, olary fakeliň ýerine ulanyp boljakdygyny aýdýar.Şeýle hem, sahypa ýangyjy materiallaryň ýanynda senagat ýylylyk ýaragyny ulanyp bilmejekdigiňizi, senagat ýylylyk ýaragynyň gyzgyn metal burnuna egin-eşik ýa-da deri bilen degmeli däldigini we howa akymyny hiç haçan adamyň bedenine gönükdirmeli däldigini duýdurýar.Şeýle hem, ýarag açylanda hökman burnuňyza seretmäň.

Şeýlelik bilen, saç guradyjylary senagat ýylylyk ýaragynyň ýerine bir çümmükde ulanyp boljakdygyna garamazdan (we bu pikiriň gaty netijeli işlemegine garaşmaň, ýöne doňdurylan turbalary ýa-da gulplary eritmek üçin işläp biler) diýmek hökman däl Saç guradyjyňyz mümkin däl bolsa, goşa temperatura ýylylyk ýaragyny ulanmak üçin gural gutyňyza girmek gowy pikir.


Iş wagty: Iýul-22-2022