Satuwda guratmak üçin HG6618S Elektrik goşa temperatura ýylylyk ýaragy

Gysga düşündiriş:

Jübi telefonyny bejermek (250-280 ° C), BGA komponent lehimleri, plastmassa tokly oturgyç we beýleki lehimleýji materiallar ýaly berk haýyşlary talap edýän desoldering amallary üçin amatly temperaturany sazlaň.

Gaplamak üçin filmiň gysylmagy, plastik turbany egmek we ş.m.

Etiketkany we beýleki ýelim bezegi aýyryň;

Posly ýa-da gaty berk bolan hozy, nurbady boşadyň;


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Model AQB03-2000
Bahalandyrylan güýç giriş 2000W
Temperatura Pes temperatura 100 ℃
Orta temperatura 100-400 ℃
Temokary temperatura 100-550 ℃
Howa akymy Pes temperatura 250L / min
Lokary temperatura 400L / min
Aýratynlyklary 2 dişli sazlanylýan temperatura we howa akymy
Garnituralar we paket Tekiz ýel turbasy, tegelek şemal turbasy, reňk gutusy gaplamak
6618S_05

Andokary we pes temperatura sazlamalary

Öýüňi abadanlaşdyrmak meselelerini aňsatlyk bilen ýerine ýetirmek üçin düwmäni bir gezek basmak bilen 212 ℉ (100 ℃)) we iň ýokary 1022 ℉ (550 between of) aralygyndaky temperaturany üýtgedip bilersiňiz.

Köp funksiýaly ýyladyş guraly

Turbany gysmak, örtügi gysmak, PVX gyzdyrmak, elektronika, winil örtük, boýag ýa-da pol plitalaryny aýyrmak, poslanan boltlary gowşatmak we ş.m.Gijikdirmek funksiýasy, ýapylandan soň ýyladyş simini sowadýar.

3 burun goşundylary

Deflektor burun üznüksiz we güýçli ýylylygy iş ýüzüne gönükdirýär;Iki konsentrator burun konsentrirlenen ýylylyk akymyny iş ýüzüne gönükdirýär;Reflektor burun ýylylyk akymyny tutuş iş ýüzüne deň derejede ýaýradýar.

Ylmy ergonomiki dizaýn

Heateňil ýylylyk ýaragy we ylmy ergonomiki dizaýn tutawajy gaýtalanýan ştamm şikesleriniň we beýleki myşsa bozulmalarynyň öňüni alyp biler.

Dürli burun goşundylary

3 dürli burun bilen, bu ýylylyk ýaragy islendik iş üçin her burça ýetmäge mümkinçilik berer.

6618S_08

Ulanylyşy aňsat senagat ýylylyk ýaragy, ynamly işlemäge mümkinçilik berýär

Easyeňil we ynamly işlemek üçin ýeňil ykjam dizaýn we kiçi göwrüm

Gowy gözegçilik üçin amatly tutma zolagy bilen enjamlaşdyrylan

Iki sany öz-özüňi düşündirýän nyşan, ulanylyşy aňsat bolan iki sazlamany açyk görkezýär

Gunaragyň arka tarapynda durmak üçin süýşmäge çydamly rezin reňkli ýüz bar

Taslama mahsus burunlaryň dürli görnüşleri her bir programma üçin ajaýyp dizaýn edilendir

6618S_11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň